Auteursrecht is het exclusieve recht van een maker op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om zijn werk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Onder openbaar maken valt onder meer het publiceren van een boek of het opvoeren van een toneelstuk. Onder verveelvoudigen valt het kopiëren van een CD of het vertalen van een boek.

Bij een filmproductie zijn er veel verschillende makers van het auteursrechtelijk werk. Als alle makers die bijdragen aan de film – bijvoorbeeld de scenarioschrijver – zich zouden kunnen verzetten tegen het openbaar maken van een film zou dit het maken van films heel lastig maken. Daarom worden de makers van een filmwerk geacht het recht op openbaarmaking en verveelvoudiging van de film te hebben overgedragen aan de producent van de film. Hier staat tegenover dat de producent een billijke vergoeding jegens de makers is verschuldigd. Dit geldt niet voor degene die de muziek heeft gemaakt bij een filmwerk. Dat dient apart geregeld te worden.

 

Verkrijging van het auteursrecht

Er is pas sprake van een auteursrechtelijk beschermd werk als dit werk een “eigen oorspronkelijk karakter” heeft en het werk het “persoonlijk stempel van de maker” draagt. Een werk heeft een eigen oorspronkelijk karakter wanneer het werk niet is ontleend aan een ander werk. Een werk draagt het persoonlijk stempel van de maker wanneer het werk het resultaat is van creatieve keuzes. In de praktijk blijkt dat de vraag of een werk aan het auteursrechtelijk werkbegrip voldoet per geval wordt beoordeeld. Belangrijke vraag is hierbij of het voldoende origineel is.

 

Auteursrechtinbreuk

Als iemand anders uw auteursrechtelijk beschermd werk openbaar maakt of verveelvoudigt zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven, is sprake van een auteursrechtinbreuk. Niemand mag bijvoorbeeld zonder toestemming van de fotograaf zijn foto’s professioneel gebruiken, ook niet als deze gemakkelijk van het internet af te halen zijn. Een foto kan wel worden gebruikt als citaat, als de foto bijvoorbeeld verkleind wordt weergegeven bij een artikel.
Een boek mag niet zonder toestemming van de schrijver worden verfilmd, want dan is sprake van verveelvoudiging; de film wordt ontleend aan het boek.
Bij gebruiksvoorwerpen (werken van toegepaste kunst, bijvoorbeeld meubels), wordt een mogelijke auteursrechtinbreuk getoetst aan het ’totaalindrukkencriterium’: als een werk zodanig de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk overneemt dat de algemene indrukken van beide werken overeenkomen, dan is sprake van een auteursrechtinbreuk.

 

Licentieovereenkomst

Via een licentieovereenkomst kan een auteursrechthebbende zijn rechten op het werk tijdelijk aan een andere partij overdragen tegen een financiële vergoeding. Op deze manier kan een andere partij het werk exploiteren (bijvoorbeeld een schrijver verleent via een licentie de rechten op zijn boek aan een filmproducent), maar verliest de maker niet de gehele zeggenschap over het werk zoals dat bij overdracht wel het geval is. De maker kan in een licentieovereenkomst voorwaarden verbinden aan het verstrekken van de licentie. Een vereiste is dat de licentieovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd.

 

Persoonlijkheidsrechten

Zelfs als de maker van een auteursrechtelijk werk er voor kiest om zijn werk te verkopen, dan heeft hij nog altijd de persoonlijkheidsrechten die op het werk rusten. Door deze persoonlijkheidsrechten blijft de maker invloed hebben op zijn werk, ondanks een eventuele overdracht. Zo heeft de maker altijd het recht om zijn naam vermeld te zien bij zijn werk. Ook behoudt de maker het recht om zich te verzetten tegen een wijziging van zijn werk door anderen in ongepaste vorm of context. Omgekeerd behoudt hij ook het recht om de door hem nodig geachte wijzigingen aan te brengen aan het werk. De maker kan van deze rechten geen afstand doen. Het gebruiken van een foto van een bekende voetballer op de website werd door de Rechtbank Amsterdam onrechtmatig geacht. Er was geen toestemming van de fotograaf om de foto openbaar te maken, en bovendien was de naam van de fotograaf niet vermeld.

 

 


 

 

Onze advocaten intellectueel eigendom hebben veel ervaring op hoog niveau en hebben gewerkt met gerenommeerde bedrijven als Ryanair, Unilever en Bosch.

Wij zijn klantgericht, toegewijd en proactief en onze werkwijze is transparant: wij zeggen wat wij doen en wij doen wat wij zeggen. Volgens de wereldwijd grootste onderzoeksinstituten die het presteren van advocatenkantoren monitoren (Chambers & PartnersThe Legal 500) werken wij bovendien uitzonderlijk goed samen en hebben wij diepgaande kennis.

Deze kennis en ervaring zetten wij graag in om u verder te helpen. Voor de individuele ervaring van onze advocaten kunt u rechts op de desbetreffende foto klikken. U kunt ook direct contact met hen opnemen via telefoon, e-mail of contactformulier. U kunt uiteraard ook met ons algemene nummer bellen om te kijken welke advocaat intellectueel eigendom u het beste kan bijstaan.

 

Over intellectueel eigendom

Met intellectueel eigendom wordt bedoeld het eigendom op voortbrengsels van de menselijke geest. Dus geen fysieke zaken, maar intellectuele creaties als een ontwerp of kunstwerk. 

Het intellectueel eigendomsrecht is ervoor om te voorkomen dat intellectuele creaties zonder toestemming gekopieerd of openbaar gemaakt kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan het kopiëren van een ontwerp van een jurk of de tekst van een boek, maar bijvoorbeeld ook het onrechtmatig gebruik van een merk.

Binnen het intellectueel eigendomsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende specifiekere rechtsgebieden. Wij hebben in het bijzonder veel ervaring met het auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht, modellenrecht en handelsnaamrecht.