Recentelijk informeerden wij u al over de gevolgen die het Coronavirus en de overheidsmaatregelen kunnen hebben voor uw overeenkomsten. Het contractenrecht is echter niet het enige rechtsgebied waarin vragen spelen in tijden van de Coronacrisis. Ook op het gebied van privacy borrelen nu veel vragen op, voornamelijk bij werkgevers wiens werknemers mogelijk besmet zijn met het Coronavirus. De vraag is welke persoonsgegevens zij mogen verzamelen en hoe zij deze mogen gebruiken. Hierover heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de laatste weken informatie verstrekt, welke wij hieronder voor u samenvatten aan de hand van een aantal hoofdvragen.

 

Is het toegestaan dat een werkgever medische gegevens van werknemers verzamelt of anderszins verwerkt?

Gelet op artikelen 4 en 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet het begrip ‘medische gegevens’ ruim worden opgevat en vallen hieronder alle persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een werknemer, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn/haar gezondheidstoestand wordt gegeven. De AP is hierover duidelijk: het is een werkgever in beginsel niet toegestaan medische gegevens van zijn werknemers te verwerken. Een werkgever mag zijn werknemer dus niet vragen naar zijn gezondheid, mag geen test of controle afnemen en mag niet vragen of een werknemer de uitslagen van een medisch onderzoek met hem deelt. Daarnaast mag een werkgever niet de reden van een ziekmelding bijhouden.

Wat de werkgever wel mag doen is een bedrijfsarts verzoeken om een werknemer te laten testen op het Coronavirus. Deze arts deelt de uitslag van het onderzoek echter alleen mee aan de werknemer en niet aan de werkgever.

 

Is een werknemer verplicht om zich bij zijn werkgever te melden als hij/zij besmet is met het Coronavirus?

In principe is het aan de werknemer om te besluiten met wie hij/zij zijn medische gegevens deelt. Op grond van de AVG is de werknemer in ieder geval niet verplicht om zijn werkgever te melden dat hij/zij (mogelijk) besmet is met het Coronavirus. Onder bepaalde (extreme) omstandigheden kan het echter van een werknemer verlangd worden dat hij/zij zich als goed werknemer opstelt, met het oog op de veilige werkomgeving, en zelf besluit thuis te blijven of andere maatregelen te treffen. Het moet voor hem/haar altijd mogelijk zijn om hierover in contact te treden met zijn/haar werkgever.

 

Wat mag een werkgever doen  als een werknemer meldt dat hij/zij besmet is met het Coronavirus?

Het antwoord van de AP is wederom duidelijk: het is de werkgever niet toegestaan om vast te leggen dat een werknemer Corona heeft of deze medische gegevens op een andere wijze te verwerken. Zelfs al zou de werknemer toestemming geven aan de werkgever om deze gegevens te verwerken, dan is de werkgever niet gerechtigd dit te doen. Tussen de werknemer en werkgever bestaat namelijk een hiërarchische verhouding op basis waarvan wordt aangenomen dat de toestemming niet ‘vrijelijk’ is gegeven. De werkgever kan zich daarom niet op toestemming als verwerkingsgrondslag beroepen.

 

Mag de werkgever zijn werknemers informeren dat één of enkelen van hen met het Coronavirus is of zijn besmet?

Het staat de werkgever niet vrij om deze medische gegevens te delen met andere werknemers, ook niet met toestemming van de betreffende werknemer. De AP geeft ook aan dat het de bedrijfsarts is die verantwoordelijk is om contact op te nemen met de GGD, die vervolgens op basis van een Corona-protocol vaststelt welke maatregelen genomen moeten worden. Hiermee is echter niet uitgesloten dat de werkgever zijn werknemers kan informeren dat een collega Corona heeft en dat er daarom maatregelen getroffen worden. Het gaat erom dat niet genoemd wordt wie die collega is of de mededeling of maatregel anderszins is terug te leiden tot de zieke werknemer.

 

Mag een werkgever zijn werknemer vragen om op zijn gezondheid te letten of een arts te raadplegen?

Het is toegestaan om een werknemer te vragen of hij/zij zijn/haar gezondheidssituatie in de gaten houdt en hem/haar te vragen om contact op te nemen met een arts, zoals een bedrijfsarts of een huisarts. Dat is echter wel waar de bevoegdheid van de werkgever eindigt. Zoals hierboven aangegeven heeft de werkgever niet het recht om te vragen wat uit een dergelijk medisch onderzoek is gebleken.

 

Voor meer informatie over privacy op de werkvloer ten tijde van de Coronacrisis kunt u terecht op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona of kunt u contact opnemen met één van onze advocaten.