Onze advocaten mediarecht hebben veel ervaring op hoog niveau en hebben gewerkt met gerenommeerde bedrijven als RTL Nederland, TMG en de NOS. Wij zijn klantgericht, toegewijd en proactief en onze werkwijze is transparant: wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen. Volgens het wereldwijd grootste onderzoek naar het presteren van advocatenkantoren (The Legal 500), werken wij bovendien uitzonderlijk goed samen en hebben wij diepgaande kennis.

Deze kennis en ervaring zetten wij graag in om u verder te helpen. Voor de individuele ervaring van onze advocaten kunt u rechts op de desbetreffende foto klikken. U kunt ook direct contact met hen opnemen via telefoon, email of contactformulier.

 

Over Mediarecht

Er is een dunne scheidslijn tussen het uitoefenen van de vrijheid van meningsuiting en het doen van onrechtmatige uitingen. Als er op het internet, televisie, radio of in (dag)bladen iets negatiefs over personen of bedrijven gezegd wordt, dient die afweging altijd gemaakt te worden: hoe zwaar telt de vrijheid van meningsuiting en hoe schadelijk is deze uiting voor de reputatie van het bedrijf of de persoon in kwestie? Onze advocaten mediarecht adviseerden hierin regelmatig grote Nederlandse media, zoals RTL en de NOS.

Als er sprake is van (vermoedens van) een onrechtmatige publicatie, kan een advocaat in een kort geding rectificatie of verwijdering eisen. Dit is een civielrechtelijke procedure. Hierbij kan ook een vergoeding geëist worden voor reputatieschade bij personen of omzetschade bij bedrijven.
Er kan ook sprake zijn van een strafbaar feit, waarvan dus aangifte gedaan kan worden. Dat is het geval bij smaad (het opzettelijk aantasten van iemands goede reputatie) of laster (smaad waarvan de dader ook nog eens weet dat de beweringen onwaar zijn).

 

Reputatiemanagement

Onder reputatiemanagement verstaan wij het beschermen of herstellen van uw reputatie. Dat doen wij door u te adviseren en/of door juridische stappen te ondernemen. Wat wij bijvoorbeeld vaak verzorgen is:

  • Een analyse van de risico’s op reputatieschade
  • Het beschermen van portretrechten
  • Het eisen van een verbod op een schadelijke publicatie
  • Het eisen van een rectificatie van een schadelijke publicatie

 

Wetenschappelijke integriteit

In de media verschijnt met regelmaat berichtgeving over wetenschappers die handelen in strijd met de algemene professionele wetenschappelijke beginselen. Daaronder valt bijvoorbeeld plagiaat en het vervalsen of manipuleren van onderzoeksgegevens of het niet transparant zijn over commerciële belangen. Ook het onrechtmatig uitoefenen van of aanspraak maken op intellectuele eigendomsrechten (bijv. auteursrecht en octrooirecht) behoort tot inbreuk op de wetenschappelijke integriteit.

De samenleving moet er op kunnen vertrouwen dat wetenschappelijk onderzoek integer is. Maar in de praktijk is dit niet altijd voldoende gewaarborgd. Met wetenschappelijk onderzoek is internationale prestige en subsidiegeld gemoeid, wat de wens om te publiceren en te ‘scoren’ groot maakt. Dat brengt het risico met zich mee dat wetenschappers de grenzen van de wetenschappelijke integriteit oprekken of daar zelfs overheen gaan.

Tegelijkertijd geldt dat een lichtvaardig geuite publieke beschuldiging van een schending van de wetenschappelijke integriteit, zeer schadelijk kan zijn voor de reputatie van een wetenschapper. Dit terwijl de professionele integriteitsnormen niet in alle academische instellingen en onderzoeksgebieden even duidelijk zijn.

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

In 2018 is een nieuwe algemene Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit opgesteld. Deze gedragscode is door alle universiteiten onderschreven en vanaf 1 oktober 2018 van kracht. In de code zijn een aantal concrete normen uitgewerkt aan de hand van  de vijf principes die de grondslag vormen van integer onderzoek:

  • Eerlijkheid
  • Zorgvuldigheid
  • Transparantie
  • Onafhankelijkheid
  • Verantwoordelijkheid

Procedure integriteitsschendingen

Als er een vermoeden bestaat van een integriteitsschending, dan kan een klacht worden ingediend bij de onafhankelijke Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de desbetreffende universiteit. Deze commissie onderzoekt de klacht in een vertrouwelijke procedure en komt tot een advies aan het College van Bestuur van de Universiteit. Het College van Bestuur stelt met inachtneming van dit advies een aanvankelijk oordeel vast. Wanneer de klager of betrokkene het niet eens is met dit aanvankelijke oordeel, kan hij of zij de zaak voorleggen aan het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Het LOWI brengt dan een onafhankelijk advies uit, waarna het betrokken College van Bestuur een definitief oordeel geeft en daar mogelijke consequenties aan verbindt.

Le Poole Bekema

Le Poole Bekema adviseert en procedeert regelmatig over mediagevoelige integriteitsvraagstukken. In het bijzonder wanneer sprake is van (mogelijke) reputatieschade.

Anne Bekema staat regelmatig wetenschappers bij in procedures bij de rechter, een Commissie Wetenschappelijk Integriteit of het LOWI. Daarnaast heeft zij veel ervaring met de Nederlandse en internationale normen voor het verrichten en publiceren van wetenschappelijk onderzoek en het begeleiden van onregelmatigheden binnen een onderzoeksgroep.

 

Reclamerecht

Het reclamerecht is een omzetting van EU regelgeving en is van toepassing op alle vormen van adverteren door bedrijven. Het reclamerecht beschermt consumenten tegen onjuiste of misleidende reclame. Zo mag een bedrijf bij de verkoop van wijnglazen niet de indruk wekken dat deze gemaakt zijn van kristalglas als dat niet het geval is. Ook bedrijven kunnen een beroep doen op het reclamerecht.

 

Vergelijkende reclame

Bij vergelijkende reclame wordt een product direct vergeleken met het product van een concurrent. De naam van de concurrent mag bij vergelijkende reclame expliciet worden genoemd. Een voorbeeld van vergelijkende reclame is een tv-commercial waarbij de Plus de prijs van de eigen merktomaten vergelijkt met de eigen merktomaten van Albert Heijn. Ook als de naam van een concurrent niet wordt genoemd kan onder omstandigheden sprake zijn van vergelijkende reclame. Zo oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat de consument een reclame voor een WC-reiniger die werd vergeleken met een WC-reiniger uit een gele fles, deze gele kleur met Glorix WC-reiniger zou associëren en er dus toch sprake was van vergelijkende reclame.

Vergelijkende reclame is toegestaan, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet de informatie die in de reclame wordt gegeven juist en volledig zijn. Daarnaast moeten de vergeleken producten of diensten in dezelfde behoefte voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd. Naarmate de uitlatingen meer subjectief zijn (bijvoorbeeld ‘de mooiste’) is de uitlating sneller toelaatbaar. Objectieve(re) uitlatingen moeten kunnen worden bewezen. Zorg daarom dat de vergelijking controleerbaar is. Laatdunkende uitlatingen over de concurrent zijn niet toegestaan in reclame en de reclame mag niet leiden tot verwarring tussen de adverteerder en de concurrent.

 

Misleidende reclame

Een reclame is misleidend op het moment dat aan de consument verkeerde informatie wordt verstrekt ten aanzien van de aard of de kenmerken van een product. Bijvoorbeeld door een prijs exclusief BTW weer te geven. Het toedichten van bepaalde eigenschappen aan een product is een misleidende reclame als die claim niet kan worden waargemaakt. Een reclame voor een matras dat transpiratie- rug- of gewrichtsklachten zou verhelpen terwijl dit niet aannemelijk kon worden gemaakt, werd bijvoorbeeld als misleidende reclame aangemerkt. In een reclame van Lancaster waarin werd gesteld dat een gezichtsserum een DNA-herstellende werking zou hebben werd als misleidend aangemerkt, omdat dit niet kon worden bewezen.

 

Stichting Reclame Code

Melding maken van een misleidende of vergelijkende reclame kan op een laagdrempelige wijze bij de Stichting Reclame Code. Dit zelfregulerend orgaan ziet toe op de naleving van de reclameregels en de Reclame Code. De Reclame Code Commissie beoordeelt of reclames in strijd zijn met deze regels. Tegen een oordeel van de Reclame Code Commissie kan beroep worden ingesteld, uitspraken zijn niet bindend. Daarnaast kan men naar de civiele rechter stappen.